First Grade

Ashley Bradley

ashleyc.bradley@lcsdmail.net


Carrie Brown

carrie.brown@lcsdmail.net


Cayce Campbell

cayce.campbell@lcsdmail.net


Katelyn Gaskin

katelyn.gaskin@lcsdmail.net


Danielle Gilmore

danielle.gilmore@lcsdmail.net