Third Grade


Kanisha Brace

kanisha.brace@lcsdmail.net


Jennifer Brant

jennifer.brant@lcsdmail.net


Noelle dunn

noelle.dunn@lcsdmail.net


Naomi Harris

WEBSITE

naomi.harris @lcsdmail.net


Ashley Hoyle

ashley.hoyle@lcsdmail.net


Rebekah White

rebekah.white@lcsdmail.net